Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

Projenin tanımı

Yüksek kayıt dışı istihdam oranının ciddi ekonomik ve insani sorunları beraberinde getirdiği aşikardır. Kayıt dışı istihdam nedeniyle devlet yeteri kadar vergi toplayamadığı için borçlanma ve dolaylı vergiler yoluyla kamu harcamalarını finanse etmeye çalışmaktadır. Bu durum ülkede yaşayan herkesi doğrudan ya da dolaylı olarak etkilemektedir. Kayıt dışı istihdam edilen kişilerin genelde daha ucuza çalıştırılması ve çalışanlar için ödenmesi gereken sigorta primlerinin ödenmemesi işveren açısından ciddi bir maliyet avantajı ortaya çıkarmaktadır. Fakat bu durum haksız rekabete yol açarak kayıtlı istihdam yapan firmaların kar marjını düşürmektedir. Bunun sonucunda kayıtlı istihdam yapan işyerleri ya kapanmakta ya da pazar hacimlerinde düşme olmaktadır. Bu durum orta ve uzun vadede bu şirketlerde çalışan kişilerin işlerini kaybetmesine yol açmaktadır ya da en azından daha fazla sayıda kişi bu işyerleri tarafında kayıtlı bir şekilde istihdam edilememektedir. Doğal olarak, devlet daha az vergi geliri elde etmekte ve daha az miktarda kişi için sigorta primi ödendiğinden dolayı sağlık ve emeklilik sisteminin sürdürülebilirliği zarar görmektedir. Kayıt dışı istihdamın bireyle ilgili sonuçları incelendiğinde, öncelikle düşük ücret, uzun çalışma saatleri, standartların altında olan çalışma koşulları ve her türlü sosyal güvenceden mahrum olma ilk akla gelen olumsuzluklardır. Bunun yanında uzun vadede bireyde oluşacak maddi ve ruhsal problemler toplumdaki bazı sorunların artmasına neden olacaktır. Yukarıda sayılan olumsuzlukların dışında yer kısıtından dolayı sayılamayan birçok olumsuzluk kayıt dışı istihdam nedeniyle hem çalışan, hem işveren, hem kamu ve hem de toplum için çok ciddi sorunların temelini oluşturmaktadır. Kayıt dışı istihdam nedeniyle ortaya çıkan problemlerin yarattığı olumsuz sonuçlar konusunda toplumun ilgili kesimlerinin bilinçlendirilmesi kayıt dışı istihdamın azaltılmasında en önemli aşamadır. Bu çerçevede, işgücü piyasasının içinde yer alan ya da birkaç yıl içinde yer alacak olan üniversite öğrencilerinin projenin hedef olması kısa ve uzun vadede kayıt dışı istihdamın azaltılmasında iyi bir başlangıç olacağı düşünülmüştür.

Projenin genel amacı Kocaeli ili genelinde, üniversitede eğitim gören öğrenciler başta olmak üzere, kayıt dışı istihdamın bireylere ve ülke ekonomisine zararları konusunda bilgilendirme yapılması ve kayıtlı istihdamın özendirilip cazip kılınmasıdır. Bu ana hedefin başarıya ulaşması için alt hedeflerin aşamalı bir şekilde gerçekleştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda ilk olarak, projenin hedef grubu mümkün olduğunca tam sayıma yakın anket çalışması yapılarak belirlenecek ve belirlenen gruba kayıt dışı istihdamın zararları konusunda bilinç düzeylerini arttırmak için eğitici etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca medya ve tanıtım materyallerinin kullanılarak il genelinde kayıt dışı istihdam konusunda kamuoyu oluşturulması hedeflenmektedir. Kamuoyu oluşturulması hedefi ile beklenen en temel çıktı, kısa ve uzun vadede kayıt dışı istihdamın azaltılmasına katkı sağlamaktır. Ayrıca, Kocaeli Üniversitesi’nde yapılacak araştırmayla birlikte, Kocaeli İli için kayıtlı ve kayıt dışı istihdamın mevcut görünümünün araştırılarak sonuçlarının kamuoyuyla rapor halinde paylaşılması hedeflenmektedir. (Bu araştırmanın ortaya çıkmasındaki temel sebep kayıt dışı istihdam konusunda iller özelinde istatistiki çalışma ve araştırmaların yetersiz olması ve Kocaeli özelinde bir çalışmaya ihtiyaç duyulmasındandır.) Bu hedef sonucunda varılması planlanan nokta ise il genelinde kayıt dışı istihdamın mevcut görünümünün ortaya dökülmesi ve alınacak tedbirlere yön vermesidir. Bunu yanında, kayıt dışı istihdamı azaltacak kamusal teşvik ve desteklerin işverenler için görünürlüğü ve bilinirliğinin arttırılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda teşvikler ve destekler ile ilgili bilinçlendirilecek iş adamlarının istihdam konulu destekler hakkında daha fazla bilgi sahibi yapılarak, kayıtdışı istihdama yönelik mücadelede bir başka alanda katkı sağlanması hedeflenmektedir. Kocaeli İli’ndeki kamu/özel kurum ve kuruluşlarının çalıştaylarla bir araya getirilerek kayıt dışı istihdam konusunda çözüm önerilerinin ortaya çıkartılmasının yanı sıra kurumlar ve kuruluşlar arası işbirliğinin ve eşgüdümün arttırılması ayrı bir hedef olarak yer almaktadır. Kayıt dışı istihdam konusunda önemli faaliyetlerden biri olacak bu etkinlik ile il genelindeki kurumlar arasında da kayıt dışı istihdam konusunda bir farkındalık oluşturulup, proje ile, bu konuda beraber hareket etmelerine vesile olunacaktır. Projenin bir diğer hedefi, küresel ölçekte kayıt dışı istihdamla mücadele konusundaki yeni başarılı mücadele yöntemlerinin ve örnek uygulamalarının yer aldığı dünyanın farklı bölgelerinden uzman ve akademisyenlerin katılacağı uluslararası sempozyum düzenlemektir. Söz konusu sempozyumun en önemli çıktısı uzman kişi ve akademisyenlerin katılımı ile gerçekleşecek olmasından dolayı kayıt dışı istihdam konusunda dünyadaki gelişmelerin katılımcılar ve kamuoyu ile paylaşılacak olmasıdır.

Proje kapsamındaki hedeflerin gerçekleşmesi için ulaşılması gereken hedef gruplara yapılacak olan bilinçlendirme faaliyetleri ile çalıştay, araştırma ve raporlamalar, uluslararası sempozyumun planlanması, gerçekleştirilmesi ve çıktılarının yayınlanması için 12 aylık bir süreye ihtiyaç vardır.


Bu site Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır.